Stanesby, Thomas sen.

Stanesby, Thomas sen.

Stanesby, Thomas sen.